Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό.

Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα λοιπά συλλογικά κυβερνητικά όργανα και στις Διυπουργικές Επιτροπές.

Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
(βλ. άρθρο 72 επ. του π.δ. 63/2005)
Τελευταία Νέα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η ενωσιακή νομοθεσία στην Ελλάδα: Διαπραγμάτευση, Υιοθέτηση, Ορθή Εφαρμογή»


Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, αρμόδια για την παρακολούθηση της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με αυτό της ΕΕ, διοργανώνει σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Η ενωσιακή νομοθεσία στην Ελλάδα: Διαπραγμάτευση, Υιοθέτηση, Ορθή Εφαρμογή», με στόχο την υποστήριξη των υπουργείων στην ολοένα εντεινόμενη απαίτηση για προσαρμογή του εθνικού δικαίου σε σχέση με αυτό της ΕΕ.

Ειδικότερα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην συστηματική παρουσίαση και στη μεταφορά εκ των έσω εμπειρίας όσον αφορά τις τεχνικές διαπραγμάτευσης, τη νομοτεχνική επεξεργασία των εθνικών μέτρων μεταφοράς και, τέλος, το βασικότερο διακύβευμα, που είναι η πρόληψη και διαχείριση παραβάσεων έναντι του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Ο πρώτος κύκλος του σεμιναρίου θα διεξαχθεί 4-6 Δεκεμβρίου 2017 και ο δεύτερος 18-20 Δεκεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στον Ταύρο και ήδη γίνονται οι εγγραφές στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων

23-10-2017 | Θεματικές : Ανακοινώσεις, Νέα

Ημερομηνία και Ώρα Έναρξης: 23/10/2017, 13:15:00
Ημερομηνία και Ώρα Λήξης: 13/11/2017, 23:59:59

Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.
Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων.
Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης είναι αυτοτελής επιτελική δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως το π.δ. 32/2004 «Σύσταση και Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης» (Α΄ 28), όπως έχουν κωδικοποιηθεί με τα άρθρα 72-86 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π. δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως ισχύει. Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, παρέχει επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων αυτών.
Το Γραφείο Επιστημονικής και Γραμματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων, που ιδρύθηκε με το π.δ. 73/2017 (Α΄ 105), παρακολουθεί και υποστηρίζει τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Κυβέρνησης και ενημερώνει σχετικά τον Γενικό Γραμματέα. Ειδικότερα, εκπονεί μελέτες που του ανατίθενται, συντάσσει σχέδια κειμένων πολιτικής και προσχέδια αποφάσεων των οργάνων, γνωμοδοτεί για κάθε θέμα για το οποίο ερωτάται, υποβάλλει προτάσεις για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και εισηγείται στα όργανα επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους, διενεργεί τη στενογράφηση, μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων, τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο και επιμελείται την επικοινωνία με τα υπουργεία και άλλους φορείς.
Τα ακόλουθα τυπικά προσόντα αξιολογούνται κατά προτίμηση:
Για τις θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών:
α) Πτυχίο οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Μεταπτυχιακός ή και διδακτορικός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής που να αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση:
– στην πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους
– στα οικονομικά της εργασίας και τις πολιτικές απασχόλησης ή στα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης
– στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση της εκπαίδευσης
– στα οικονομικά της ανάπτυξης ή και της περιφερειακής ανάπτυξης ή και στα δημόσια οικονομικά
– στην αγροτική οικονομία
– στα οικονομικά της ενέργειας και την ενεργειακή πολιτική
– στη βιομηχανική πολιτική
– στα χρηματοοικονομικά και τη χρηματοοικονομική διακυβέρνηση ή
– στο διοικητικό ή/και συνταγματικό ή και ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο χρηματοοικονομικό δίκαιο ή και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, με εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση.
γ) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή είναι η προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης ή και σε διεθνείς οργανισμούς και υπερεθνικά όργανα λήψης αποφάσεων, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και συνέδρια, οι δημοσιεύσεις και η επιτελική εμπειρία.
Ακόμη, θα προσμετρηθεί η εμπειρία στο σχεδιασμό, την αξιολόγηση και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών, στην καταγραφή υφιστάμενων καταστάσεων, στη σύνταξη εκθέσεων και στο συντονισμό έργου, καθώς επίσης προσωπικές δεξιότητες όπως η ικανότητα για ομαδική εργασία, η ικανότητα οργάνωσης για την επίτευξη στόχων και προτεραιοτήτων, η ευελιξία στον προγραμματισμό και η ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης θεμάτων και αντιμετώπισης πιεστικών και επειγουσών καταστάσεων.
Για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. , κατά προτίμηση οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο https://online.ekdd.gr/applications/ από Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 μέχρι Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης
Μιχαήλ Η. Καλογήρου

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης


Μετά από συνεργασία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α) έχει σχεδιαστεί τριήμερο επαναλαμβανόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα και τίτλο «Η Ατζέντα 2030 και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο εφαρμογής».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης σχετικά με τις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτές αποτυπώνονται κυρίως στην Ατζέντα 2030 και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ. Πέρα από την ενημέρωση για το θεσμικό και συντονιστικό πλαίσιο εφαρμογής, τις στρατηγικές και τα σχέδια υλοποίησης ή προσαρμογής των ΣΒΑ στο εθνικό περιβάλλον, τις εκθέσεις αξιολόγησης και τους δείκτες μέτρησης προόδου, έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση της εμπειρίας των ΣΒΑ για την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας ως προς την εφαρμογή μακροπρόθεσμων πολιτικών στρατηγικών, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών δομών και φορέων, και τη συνοχή των δημόσιων πολιτικών που απευθύνονται σε πολλούς, αλλά αλληλοσυνδεδεμένους στόχους.

Το πρώτο σεμινάριο ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου τ.έ. στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α στον Ταύρο και ήδη γίνονται οι εγγραφές στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, στον θεματικό κύκλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ο ίδιος κύκλος σεμιναρίων θα επαναληφθεί και μέσα στο 2018.